އައްސަލާމް އަލައިކުމް Assalaamalakikum - Welcome to Schiyax' s Blog

Asking ALLAH for forgiveness opens locked doors

Don't be Sad ހިތާމަނުކުރާށެވެ.

ޝައިޚް އާއިދް އިބްނު ޢަބްދުﷲ އަލް ޤަރްނީ ލިޔުއްވާފައިވާ ވަރަށް އަސަރު ގަދަ ، ވަރަށް ފުރިހަމަ ފޮތެއް. މިފޮތް އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރައްވާފައިވަނީ ފައިސަލް އިބްނު މުޙައްމަދު ޝަފީޤް. މިފޮތް ވިދާޅުވެލައްވާ!

http://www.kalamullah.com/books.html